Algemene voorwaarden

Begrippen

1.1 Algemene Voorwaarden: deze door Gezonde Dokter gehanteerde algemene voorwaarden, die zijn gepubliceerd op de van Gezonde Dokter, www.gezondedokter.nl . Deze algemene voorwaarden zijn ook te downloaden vanaf de website.

1.2 Boeking: de aanmelding voor door Gezonde Dokter georganiseerde scholingen, workshops, trainingen, coaching en/of retraites vindt plaats door terugzending van het boekingsformulier of inschrijving via de website. De overeenkomst komt tot stand wanneer Sietske de Haan of een medewerker van Gezonde Dokter de ontvangst van het boekingsformulier of aanmelding bevestigt of opdrachtgever een offerte getekend terugstuurt.

1.3 Deelnemer of klant: degene die een workshop, nascholing, training, coaching, retraite of onlinetraining volgt of aanschaft bij Gezonde Dokter.

1.4 Aanbetaling (deposit): bij de aanmelding van meerdaagse scholingen en retraites, kan de deelnemer tot 3 maanden voor aanvang kiezen een deposit te betalen, welke als aanbetaling voor deelname geldt. Zie de website bij de verschillende programma’s.

1.5 Gezonde Dokter  (en Compassion in Business) staan geregistreerd in het handelsregister onder nummer K.v.K. 67426352 en BTW nummer NL001425501B75.

Adres: Caro van Eyckstraat 32, 7558 NG Hengelo.

1.6 Prijs: de totale prijs van de workshop, nascholing, training, coaching en/of retraite, inclusief de aanbetaling. Een deel van de trainingen zijn btw vrijgesteld, dit staat vermeld op de webpagina en op de factuur.

1.7 Workshop, nascholing, training, coaching en/of retraite of online training of product : een door Gezonde Dokter georganiseerde workshop, nascholing, training, coaching en/of retraite of online training of product.

1.8 Website: de website van Gezonde Dokter: www.gezondedokter.nl

 

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops, nascholingen, trainingen, coachings en retraites en online programma’s en producten. Op het moment van een boeking of bestelling van een workshop, nascholing training, coaching en/of retraite, gaat de deelnemer akkoord met deze Algemene voorwaarden.

2.2 Gezonde Dokter kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is altijd beschikbaar op de Website. 

3. Deelname workshop, nascholing, training, coaching en/of retraite, Inschrijfgeld

3.1 Een deelnemer kan deelnemen aan een activiteit nadat deze zich vooraf bij Gezonde Dokter daarvoor heeft ingeschreven en de overeengekomen prijs heeft betaald en een bevestiging van inschrijving heeft ontvangen. Voor een aantal activiteiten is eerst een kennismakingsgesprek nodig. Inschrijving kan via de website of per e-mail aan info@gezondedokter.nl.

3.2 Voor sommige workshops, nascholingen, trainingen en retraites geldt een vroegboekkorting.

Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de website genoemde datum. Na deze datum geldt, zonder uitzondering, het, eveneens op de website genoemde, normale tarief.

4. Betaling

4.1 De betaling van een workshop, nascholing, training, coaching en/of retraite moet voldaan zijn voorafgaand aan de te volgen workshop, training, coaching en/of retraite, tenzij dit anders is afgesproken. Betaling kan worden gedaan via een directe bankoverschrijving op de bankrekening van Compassion in Business of Gezonde Dokter, of via IDEAL, PAYPAL of Credit Card.

4.2 Bij aanmelding voor een workshop, training, coaching en/of retraite dient een eventuele aanbetaling uiterlijk 7 dagen na boekingsbevestiging te worden voldaan. Het dan resterende bedrag dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de geplande actviteit te zijn voldaan of zoals vermeld op de factuur.

4.3 Bij boekingen minder dan 30 dagen voor aanvang dient het volledige bedrag per omgaande (binnen 48 uur) betaald te worden.

4.4 Bij niet tijdige betaling heeft Gezonde Dokter het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn of haar betalingsverplichtingen.

Annulering deelname workshop, nascholing, training, coaching en/of retraite 

Tot 14 dagen na bestelling van de training workshop, nascholing, coaching of retraite of tot 14 dagen na ondertekenen van de offerte, kun je kosteloos afzien van de training. Daarna gelden onderstaande afspraken:

5.1 Annulering van deelname aan een geplande scholing, workshop, training, coaching en/of retraite kan slechts schriftelijk of per e-mail plaatsvinden. Schriftelijk naar Caro van Eyckstraat 32, 7558 NG Hengelo en per e-mail: info@gezondedokter.nl.

5.2 Annulering tot drie maanden voor aanvang: kost 50% van de totale som (trainingskosten en eventuele verblijfskosten);

5.3  Annulering tussen drie maanden en vier weken voor aanvang kost 75% van de totale som (verblijfs- en trainingskosten);

5.4 Annulering vanaf vier weken voor aanvang kost 100% van de totale som (verblijfs- en trainingskosten);

5.5 Bij verhindering is het mogelijk iemand anders kosteloos iemand jouw plek te laten overnemen. 

5.6 Bij annulering door Gezonde Dokter wegens gegronde redenen, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht, wordt het door de deelnemer reeds (gedeeltelijk) betaalde bedrag terugbetaald. We doen er alles aan om bij verhindering van de trainer passende vervanging te regelen. De deelnemer wordt daar altijd vooraf van op de hoogte gesteld.

5.7  Indien deelnemer voor eigen rekening en risico een hotelaccommodatie voor overnachting bespreekt ten behoeve van een door Gezonde Dokter georganiseerde activiteit en deze activiteit gaat onverhoopt niet door of er is sprake van verkeerde data dan berust het risico van niet kosteloos kunnen annuleren van deze accommodatie volledig bij de deelnemer.

5.8 Deelname aan het programma tijdens de retraite, nascholing, training of workshop is op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma. Het afzien van deelname aan het programma geeft de deelnemer geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van de reeds betaalde prijs en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.

6. Verplichting opdrachtnemer 

6.1     Gezonde Dokter zal de door haar te leveren dienstverlening naar haar allerbeste vermogen uitvoeren. Gezonde Dokter heeft daarbij niet meer dan een inspanningsverplichting wat betekent dat Gezonde Dokter niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening of de vorm en mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of klant gestelde doel. 

7. Programma’s en locatie

7.1 Het programma van de retraite, nascholing, training of workshop is te vinden op de website. Gezonde Dokter behoudt zich het recht voor het programma op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website en/of per e-mail.

7.2 De locatie waar de retraite, nascholing, training of workshop plaatsvindt is te vinden op de website. Gezonde Dokter behoudt zich het recht voor de locatie te allen tijde te kunnen wijzigen mocht dit noodzakelijk zijn. Mocht dit het geval zijn dan zal de retraite, nascholing, training of workshop in een soortgelijke locatie met vergelijkbare voorzieningen plaatsvinden in dezelfde regio. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website en/of per e-mail.

8. Eigen risico & Aansprakelijkheid

8.1 Deelnemen aan het programma gebeurt op eigen risico. Gezonde Dokter aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, schade en/of verlies van eigendommen verband houdende met het volgen van qigong en yogalessen, de retraite, training of workshop bij Gezonde Dokter.

8.2 Gezonde Dokter werkt zeer zorgvuldig en alleen met gekwalificeerde trainers. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een training. Door deelname aan een retraite, nascholing, training of workshop bij  Gezonde Dokter, aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure.

 Dit zijn onze richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

– Bij blessures of ander lichamelijk letsel of zwangerschap is het raadzaam om eerst met een huisarts of behandelend specialist te overleggen of je qigong of lichte yoga kunt gaan beoefenen.

– Als je een blessure hebt of een ander lichamelijk ongemak of bij zwangerschap, laat dit dan altijd aan de betreffende docent weten voordat je aan de nascholing, retraite, training of workshop begint.

– Luister naar en volg de instructies van de betreffende docent op, stop zodra je ongemak ervaart.

– Voer de oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke signalen.

– Voer geen oefeningen uit die pijnlijk zijn.

– Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

9. Medische disclaimers

9.1 De bewegingsoefeningen zoals  qigong & meditatiesessies tijdens de scholingen en retraites en de voorlichting zoals die worden aangeboden zijn niet bedoeld als vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek tevoren lichamelijke en/of psychische klachten daarom ook altijd met een gekwalificeerde arts of andere behandelaar.

9.2 Meldt voorafgaand aan deelname altijd aan de docent of je lichamelijke klachten hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus. Deelname geschiedt altijd op eigen risico.

9.3 Je verklaart hierbij af te zien van claims tegen Gezonde Dokters medewerkers voor welke blessure en welke schade dan ook die je zou kunnen oplopen en die in verband kunnen gebracht worden met deelname aan een activiteit.

10. Gezondheidsverklaring

10.1 Bij de aanmelding dient de deelnemer altijd eventuele lichamelijke en/of psychische klachten te vermelden, als ook het gebruik van medicijnen. Lichamelijke en/of psychische klachten die ontstaan na boeking van een training dienen per omgaande aan Gezonde Dokter te worden gemeld.

10.2 Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen dan voor rekening van de deelnemer.

10.3 Gezonde Dokter kan na aanvraag van de boeking een vragenformulier toesturen en een telefonische kennismakingsgesprek houden (of via Zoom). Hierin zal ook gevraagd worden naar eventuele lichamelijke en/of psychische klachten. Op basis van deze informatie kan Gezonde Dokter besluiten om deelnemers met bepaalde lichamelijke en/of psychische klachten niet mee te laten doen aan de retraite, nascholing, training of workshop als de verwachting is dat de aangeboden training niet ondersteunend of passend gaat zijn voor betreffende deelnemer.

11. Persoonsgegevens

11.1 Gezonde Dokter verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar klantenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie van de aanmeldingen. Gezonde Dokter gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

11.2 Gezonde Dokter gebruikt de in artikel 11.1 genoemde persoonsgegevens ook om de deelnemer op de hoogte te brengen van activiteiten en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het programma. Indien de deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie, kan dat schriftelijk worden medegedeeld of via e-mail.

De deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle informatie, diensten en producten van  Gezonde Dokter gebruik kan worden gemaakt.

11.3 Gezonde Dokter geeft de persoonsgegevens van de deelnemer nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

12.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

13 INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

13.1 Op alle door Gezonde Dokter (en Compassion in Business) en Sietske de Haan ontwikkelde documenten, audio’s, video’s, rust van rechtswege het auteursrecht. Het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht heeft betrekking op de door Gezonde Dokter, Compassion in Business en Sietske de Haan verleende dienstverlening en op al het daarbij gebruikte cursusmateriaal.

13.2 Alles wat door Gezonde Dokter (en Compassion in Business) en Sietske de Haan is ontwikkeld en/of wordt gebruikt voor de uitvoering van de opdracht is en blijft eigendom van Gezonde Dokter (en Compassion in Business) en Sietske de Haan. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Gezonde Dokter ( Compassion in Business) / Sietske de Haan.

14. Gedrag Deelnemer

14.1 Gezonde Dokter verwacht van de deelnemers dat zij zich respectvol naar elkaar en de organisatie gedragen. Bij misdragingen (drugs en overmatig drankgebruik, agressief gedrag, ongewenste intimiteiten, vernieling of diefstal) volgt uitsluiting van verdere deelname aan het programma.  Dit ontslaat deelnemer niet van de verplichting tot betalen aan Gezonde Dokter van de volledige opdrachtsom.

15. Schade

15.1 Eventuele schade zal op de veroorzaker worden verhaald.

16. Klachtenregeling

 Natuurlijk doen we onze uiterste best om goede kwaliteit van dienstverlening en zorg te leveren. Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over mij, mijn optreden of de sessies of een van de ingehuurde co-trainers.

Graag bespreek ik de onvrede of klacht eerst samen met je. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit.

Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met je besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen.

Is het moeilijk je onvrede of klacht te bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kun je gebruikmaken van een klachtenfunctionaris. Hier zijn voor jou geen kosten aan verbonden. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. 

Klik hier voor de klachtenregeling